BG Magyarország Lízing Zrt. és a BG Finance Zrt. ügyfélvédelmi programja a világgazdasági válság hatására kialakult törlesztési problémákra

A nemzetközi pénzpiaci folyamatok hatására az árfolyamokban tapasztalható nagymértékű és kedvezőtlen változások sorozata miatt a lakossági deviza alapú hitelek törlesztési terhei jelentősen megemelkedtek.

Ügyfélvédelmi Programunk keretében személyre szabott megoldási lehetőségeket dolgozunk ki azon lakossági ügyfeleink számára, akiknek a megemelkedett törlesztési terhek és a gazdasági válság egyéb hatásai miatt hitelük törlesztése nehézséget okoz. Ügyfélvédelmi eszköztárunk rugalmas, a különböző élethelyzeteknek leginkább megfelelő megoldásokat kíván biztosítani. Ügyfeleink megváltozott helyzetét értékelve, amennyiben a Társaságunk reális lehetőséget lát arra, hogy a hitel ügylet adósa belátható idő után visszatérjen a korábbi magasabb törlesztő részlet fizetésére, akkor átmeneti kedvezmény nyújtásával, ügyfeleinkkel közös megoldást keresünk.

Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy az Ügyfélvédelmi Program keretében felkínált átmeneti fizetési könnyítést követően a törlesztési terhek sok esetben növekedni fognak, így azok valóban csak egy rövidebb periódusra jelentenek áthidaló megoldást. A program sikere céljából közös érdekünk, hogy ügyfeleink is maximálisan elkövessenek mindent fizetőképességük visszaállítására, hogy mielőbb képesek legyenek a hitel további törlesztésére.

A fizetési könnyítéssel kapcsolatban rendelkezésre álló lehetőségekkel élve megelőzhetővé válnak azon lépések, amelyeket a Társaság a fennálló hátralékos tartozás miatt, a szerződés keretében kénytelen lenne megtenni – ilyen például a szerződés felmondása és a fedezetül szolgáló ingatlan kényszerértékesítése. Amennyiben ügyfelünk megfelel a lehetőségekhez szabott feltételeknek és a fizetési terheinek csökkentése érdekében megkötött szerződésmódosítás szerinti új feltételeket maradéktalanul betartja, úgy a fenti jogkövetkezményeket elkerülheti.

Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben a fizetési nehézségeiket már előre látják, bizalommal forduljanak ügyintézőinkhez, hogy a problémájukat még a hátralék felhalmozódása előtt tudjuk orvosolni, illetve hogy a számukra legelőnyösebb megoldást tudjuk felkínálni.

Az ügyfeleinktől bekért fizetéskönnyítési adatlap és az abban leírtakat alátámasztó dokumentumok átvizsgálását követően előterjesztést készítünk Társaságunk döntést hozó testülete számára. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a döntés során az ügyfeleink és háztartásuk anyagi helyzetének legmegfelelőbb konstrukció kerüljön kiválasztásra.

Az alábbi fizetéskönnyítési módozatokat kínáljuk:

1. Futamidő hosszabbítás

Egyenletes törlesztésű hitel esetében a hitele futamidejének meghosszabbításával a tőketörlesztés nagyobb időhorizonton oszlik meg, tehát lecsökken az ügyfél devizában meghatározott törlesztő részlete. Társaságunk az eredeti futamidőt maximum a termékfeltételek szerinti leghosszabb futamidőre hosszabbítja meg: jövedelem alapú hitelek esetében 40 évre, egyéb esetekben 30 évre úgy, hogy a legfiatalabb adós életkora a hitel futamidejének lejáratakor ne haladja meg a 70 évet. A futamidő hosszabbítással nem csökken arányosan a teljes törlesztő részlet, mivel a hosszabb, teljes futamidő alatt összességében több kamatot kell az ügyfélnek fizetnie. Ügyfeleinknek a futamidő növelés esetén mérlegelniük kell, hogy ezzel, az eredeti lejárathoz képest hosszabb időre kötelezi el magát a hitel törlesztésére, így összességében nagyobb kamat, illetve egyéb díj teher megfizetésére vállal kötelezettséget a teljes futamidőre vetítve. Általánosságban elmondható, hogy azonos mértékű futamidő növelés annál jobban csökkenti a havi törlesztő részletet, minél rövidebb a hitel hátralévő futamideje, illetve minél alacsonyabb a hitel kamata.

2. Tőkefizetési türelem

Tőketürelmi idő nyújtása, mely időszak alatt tőke visszafizetés nem történik, tehát az egyéb költségek mellett az adós havonta kizárólag a kamat és kezelési költség megfizetésére kötelezett. Az ügyfelünk fennálló tőketartozása nem csökken a türelmi idő alatt, melynek következtében ez időszakban a hiteldíj változatlan tőkére kerül felszámításra.

3. Kamatmérséklés

A havi fizetési teher tőkefizetési türelmi időn belüli, további csökkentése érdekében átmenetileg megállapított alacsonyabb kamatteher. A kamatmérséklés maximális időtartama 24 hónap. A kamatkülönbséget a későbbiekben nem kell megfizetnie ügyfelünknek.

4. Devizanemváltás deviza hitelből forint hitel

Ez a lehetőség biztosított, viszont ügyfeleink figyelmét fokozottan felhívjuk az alábbiakra:

  • Az élő szerződés lezárásra kerül, az így fennálló tartozás képezi az új szerződés finanszírozott összegét.
  • A jelenleg aktuális CHF/EURO árfolyam mellett az árfolyam-különbözet jelentősen megnöveli a tartozást.
  • A HUF alapú szerződések alapkamata jelentősen magasabb, mint a deviza alapú finanszírozásoké.
  • A fentiek következtében a módosítást követő törlesztő részlet általában sokkal magasabb, mint a jelenlegi.

5. Hitelszerződés átalakítása lízingszerződéssé

Ebben az esetben a BG Magyarország Lízing Zrt. megvásárolja a tartozás és esetleges díjak összegének megfelelő áron az ügyfél lakását, és az ügyféllel nyílt végű visszlízingszerződést köt. Az ügyfél a továbbiakban lízingdíjat fizet a lízing futamidejének végéig, amikor újra az ingatlan tulajdonosává válhat. Ezzel a megoldással megteremtjük annak lehetőségét, hogy ügyfelünk és családja életvitelét az eddig megszokott otthonában és környezetében folytathassa tovább.

Amennyiben adósunk pénzügyi helyzete szükségessé teszi, az előző könnyítési módozatok kombinációja alkalmazható

Fizetéskönnyítési kérelem jelzésének módja

Az írásos kérelemnek tartalmaznia kell ügyfelünk egyértelmű azonosításához szükséges adatait (név, állandó lakcím, születési idő, szerződésszám), háztartásának bevételi forrásait és fontosabb kiadásait, valamint a módosításra vonatkozó pontos igényt (pl. könnyítés és futamidő hosszabbítás esetén a kért időtartam és a törlesztő részlet vállalható összege). Ezen felül kérjük megjelölni, hogy a módosítási ajánlatot milyen módon és hova kérik küldeni, a közvetlen elérhetőségi telefonszámot arra az esetre, ha az ajánlat készítése során az ügyintézőnek, a részletek pontosítása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot ügyfelünkkel. Mindezek az adatok a kérelmi adatlapon szerepelnek, melyet kitöltve kérünk benyújtani.

A lehetőségek igénybevétele minden esetben szerződésmódosítással jár, amelyet valamennyi hitelfelvevő és biztosítékot nyújtó személynek alá kell majd írnia. A szerződésmódosítás költségei ügyfeleinket terhelik, azonban lehetőséget biztosítunk –ügyfeleink külön kérelme alapján- a szerződésmódosítási díj részletekben történő megfizetésére, a kedvezményes időszak lejáratát követő 6. hónaptól 48 havi egyenlő részletben, futamidő hosszabbítás esetén a szerződésmódosítást követő 6. hónaptól számított 48 havi egyenlő részletben.

Fizetéskönnyítéshez benyújtandó iratok

Kérelmét csak az alábbi iratok benyújtását követően tudjuk érdemben elbírálni:

  • Utolsó 3 havi bankszámla kivonat, melyen az érintett személyek jövedelmei és más pénzintézetek felé fennálló hiteltörlesztései láthatóak. Amennyiben a jövedelem nem bankszámlára érkezik, akkor egyéb, a jövedelmet igazoló irat (pl. utolsó 3 havi nyugdíjszelvény vagy 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás).
  • Amennyiben a fennálló hitelek (vagy azok egy részének) törlesztése nem a bemutatott bankszámláról történik, az azok teljesítését igazoló bizonylatok (pl. postai csekkek, más banknál vezetett számlák kivonata).
  • A fennálló hitelek hitelszerződései.
  • Lakásbiztosítás díjfizetésének igazolása valamennyi, fedezetként bevont ingatlan tekintetében, valamint az utolsó évi indexált biztosítási kötvény másolatának bemutatása.
  • A szerződésmódosítási igényt alátámasztó, a fentieken túli iratok (pl. munkaviszony felmondás, táppénzes papír, családi állapot változását igazoló iratok).

A fenti iratokat valamennyi érintett személyre vonatkozóan (adósok, kezesek, zálogkötelezettek, együtt élő családtagok) kérjük megküldeni.

Szerződéskötéskor szükséges dokumentumok

Személyi igazolvány, adó- és lakcímkártya (a szerződésben szereplő valamennyi kötelezettől).

Díjak

Szerződésmódosítási díj – amennyiben a módosítás fizetési könnyítésként futamidő hosszabbításra és/vagy tőketörlesztés átmeneti szüneteltetésére (azaz tőkefizetési türelem) terjed ki:

A szerződésmódosítás aláírását megelőző utolsó esedékességkor fennálló, nem hátralékos tőketartozás 1%-a (a hitel devizanemében). A díjat 4 év alatt, egyenlő részletekben kell megfizetni. A díj első részlete csak futamidő hosszabbítás esetén a szerződés módosítását 2 évvel követő első hiteltörlesztési esedékességkor, (esetleg futamidő hosszabbítással kombinált) tőkefizetési halasztás esetén pedig a tőkehalasztásos időszak végét 6 hónappal követően fizetendő.

Szerződésmódosítási díj – amennyiben a módosítás az előbbieken túl egyéb fizetési könnyítést is tartalmaz:

A szerződésmódosítás aláírását megelőző utolsó esedékességkor fennálló, nem hátralékos tőketartozás 3%-a (a hitel devizanemében). A díjat az ügyfél kérésére 4 év alatt, egyenlő részletekben kell megfizetni. A díj első részlete a leghosszabb ideig érvényesülő kedvezmény (ide nem értve a futamidő hosszabbítást) lejáratát 6 hónappal követően fizetendő.

Fedezet ellenőrzési díj (tulajdoni lap díja):

A fedezetként bevonni kívánt ingatlanokhoz kapcsolódó TAKARNET lekérdezések után, azok számától függően fizetendő (4510 Ft/fedezet).

Közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat módosításának díja:

Pontos összeget a Közjegyző határozza meg, költsége az ügyfelet terheli.

Opciós vételi szerződés módosításának földhivatali díja:

A fedezetként bevonni kívánt ingatlanokhoz kapcsolódó opciós vételi szerződés módosítása után, azok számától függően fizetendő (6000 Ft/fedezet).

Bízunk benne, hogy a fizetési problémákat mielőbb, közös erővel meg tudjuk oldani!

A további részletekkel ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésére a 439-21-30-as telefonszámon vagy irodánkban az 1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. szám alatt!

Budapest, 2009. július hó

BG Magyarország Lízing Zrt. és Bg Finance Zrt.

A tájékoztatás nem teljes körű. A Társaságok a bírálat jogát fenntartják.
Az Ügyfél tájékoztató kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek.
Jelen Ügyfél tájékoztató kötelező, elválaszthatatlan melléklete a BG Magyarország Lízing Zrt. és a BG Finance Zrt. mindenkor aktuális Üzletszabályzata és Hirdetménye.

Rólunk
Vélemény
Gyorslinkek
Űrlap